减字木兰花·双龙对起拼音

减字木兰花·双龙对起朗读

jiǎn lán huā · · shuāng lóng duì - - shì

qián táng 西 yǒu shī sēng qīng shùn suǒ cáng chūn mén qián yǒu èr sōng yǒu líng xiāo huā luò shàng shùn cháng zhòu xià shí wèi jùn píng cóng guò zhī sōng fēng sāo rán shùn zhǐ luò huā qiú yùn wèi

shuāng lóng duì bái jiǎ cāng rán yān shū yǐng wēi xiāng xià yǒu yōu rén zhòu mèng zhǎng

fēng qīng ruǎn shuāng què fēi lái zhēng zào wǎn cuì zhǎn hóng qīng shí xià líng xiāo bǎi chǐ yīng