咏愁拼音

咏愁朗读

yǒng chóu - - shí xiàng zhī

lái róng chí bàn zài xīn tóu bàn zài méi

mén yǎn luò huā chūn hòu chuāng hán cán yuè jiǔ xǐng shí

róu wàn qǐng lián tiān cǎo luàn shì qiān xún

chú què hóu rén jiān chǔ xiāng suí