祭欧阳文忠公文拼音

祭欧阳文忠公文朗读

ōu yáng wén zhōng gōng wén - - wáng ān shí

<  p > shì  yǒu  rén zhī zhì yóu kuàng tiān zhī míng yòu ān ér tuī < / p >

<  p wéi > gōng  shēng  yǒu wén dāng shí yǒu chuán hòu shì gǒu néng ér yòu bēi gōng zhì zhī shēn hòu zhì shí zhī gāo yuǎn ér xué shù zhī jīng wēi chōng wén zhāng jiàn lùn háo jiàn jùn wěi guài qiǎo guī zhōng zhě hào jiāng zhī tíng wài zhě làn yuè zhī guāng huī qīng yīn yōu yùn piāo fēng zhī zhòu zhì xióng hóng biàn kuài qīng chē jùn zhī bēn chí shì zhī xué zhě wèn shí shí ér wén rén zhī < / p >

<  p >   gōng shì huàn shí nián shàng xià wǎng gǎn shì zhī suī zhūn zhān kùn zhì cuàn chì liú ér zhōng yǎn zhě gōng zhī shì fēi suì xiǎn shì guǒ gǎn zhī gāng zhèng zhī jié zhì wǎn ér shuāi < / p >

<  p fāng > rén  zōng  huáng lín cháo zhī nián niàn hòu shì wèi gōng zhě shè zhī ān wēi móu jué cóng róng zhǐ dìng wèi qiān zǎi ér shí gōng míng chéng jiù ér chū chǔ jìn tuì yòu shù 退 yīng líng suí sàn ér zhǎng zài hu shān zhī yǐng shuǐ zhī méi < / p >

<  p rán > tiān  xià  zhī xián xiào qiě yóu wèi ér ér kuàng cháo shì dài píng yóu cóng yòu xīn zhī suǒ xiàng ér zhān < / p >

<  p >  shèng  shuāi xīng fèi zhī ér lín fēng xiǎng wàng néng wàng qíng zhě niàn gōng zhī jiàn ér shuí guī < / p >

相关作品