踏莎行·院落深沉拼音

踏莎行·院落深沉朗读

suō xíng · · yuàn luò shēn chén - - hóng mài

yuàn luò shēn chén chí táng jìng lián gōu juǎn shàng huā yǐng bǎo zhēng niān yàn nán xún zhuàn xiāng xiāo jǐn shān kōng lěng

chāi fèng xié bìn chán zhěng cán hóng tuì yōng kàn jìng juān yuè shēng shēng děng xián yòu shì sān chūn jǐn