蝶恋花·伫倚危楼风细细拼音

蝶恋花·伫倚危楼风细细朗读

dié liàn huā · · zhù wēi lóu fēng - - liǔ yǒng

zhù wēi lóu fēng wàng chūn chóu àn àn shēng tiān cǎo yān guāng cán zhào yán shuí huì píng lán ( lán tōng lán )

shū kuáng zuì duì jiǔ dāng qiáng hái wèi dài jiàn kuān zhōng huǐ wèi xiāo de rén qiáo cuì