凭栏人·闺怨拼音

凭栏人·闺怨朗读

píng lán rén · · guī yuàn - - wáng yuán dǐng

chuí liǔ yān juān juān dāng xiù xuān qiè shēn mián yuè yuán rén wèi yuán

huā cán shēng gèng bēi jiào chūn guī láng wèi zhī juān qiàn wèn láng guī