离亭燕·一带江山如画拼音

离亭燕·一带江山如画朗读

tíng yàn · · dài jiāng shān huà - - zhāng biàn

dài jiāng shān huà fēng xiàng qiū xiāo shuǐ jìn tiān chǔ duàn lěng guāng xiāng shè liǎo 屿 huā zhōu yǎn yìng zhú máo shè

yún fān gāo guà yān wài jiǔ duō shǎo liù cháo xīng fèi shì jǐn qiáo xián huà chàng wàng céng lóu hóng yán 西 xià ( hóng zuò hán )