鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽拼音

鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽朗读

zhè tiān · · shàng róu sāng nèn - - xīn

shàng róu sāng nèn dōng lín cán zhǒng shēng xiē píng gāng cǎo míng huáng xié hán lín diǎn

shān yuǎn jìn héng xié qīng jiǔ yǒu rén jiā chéng zhōng táo chóu fēng chūn zài tóu cài huā