桃花庵歌拼音

桃花庵歌朗读

táo huā ān - - táng yín

< táo p huā > táo huā ān táo huā ān táo huā xiān

táo huā xiān rén zhǒng táo shù yòu zhé huā zhī dāng jiǔ qián

jiǔ xǐng zhī zài huā qián zuò jiǔ zuì hái huā xià mián

huā qián huā hòu jiǔ zuì jiǔ xǐng nián nián

yuàn gōng chē qián dàn yuàn lǎo huā jiǔ jiān

chē chén guì zhě jiǔ zhǎn huā zhī pín zhě yuán

ruò jiāng guì pín jiàn zài píng zài tiān

ruò jiāng pín jiàn chē chí xián

shì rén xiào fēng diān xiào shì rén kàn 穿 chuān

de líng háo jié jiǔ huā chú zuò tián

hóng zhì chǒu sān yuè táo huā ān zhǔ rén táng yín yuán bǎn < / p >

< táo p huā > táo huā ān táo huā ān táo huā xiān

táo huā xiān rén zhǒng táo shù yòu zhāi táo huā huàn jiǔ qián

jiǔ xǐng zhī zài huā qián zuò jiǔ zuì hái lái huā xià mián

bàn xǐng bàn zuì huā luò huā kāi nián nián

dàn yuàn lǎo huā jiǔ jiān yuàn gōng chē qián

chē chén zhě jiǔ zhǎn huā zhī pín zhě yuán

ruò jiāng guì pín zhě zài píng zài tiān

ruò jiāng pín jiàn chē chí xián

bié rén xiào fēng diān xiào rén kàn 穿 chuān

jiàn líng háo jié huā jiǔ chú zuò tián bǎn běn < / p >

< táo p huā > táo huā ān táo huā ān táo huā xiān

táo huā xiān rén zhǒng táo shù yòu zhāi táo huā huàn jiǔ qián

jiǔ xǐng zhǐ lái huā xià zuò jiǔ zuì hái lái huā xià mián

bàn xǐng bàn zuì huā luò huā kāi nián nián

dàn yuàn lǎo huā jiǔ jiān yuàn gōng chē qián

chē chén zhě jiǔ zhǎn huā zhī pín zhě yuán

ruò jiāng guì pín jiàn zài píng zài tiān

ruò jiāng huā jiǔ chē chí xián

bié rén xiào fēng sāo xiào rén kàn 穿 chuān

jiàn líng háo jié jiǔ huā chú zuò tián bǎn běn èr < / p >