送包通判兼寄滕季度拼音

送包通判兼寄滕季度朗读

sòng bāo tōng pàn jiān téng - - shì

fēng xiāo yáo pái yìn xīn

diàn chē fēn kuò bǎo tīng pín

dēng shì xiǎo qīn yuè huā tián wǎn zhàn chūn

què guò zhāng hàn zhái fāng xìn yǒu xián rén