王氏读书室拼音

王氏读书室朗读

wáng shì shū shì - - shì

shuí néng cǎi sāng tán shuí néng dài jīng chú

rén shū miào chū qióng

shěn jīn zhì huá shì shān cuì yǒng qián chú

fēng yān jǐng huā zhú chéng huà

zhǔ rén shā qià xiù luó

xīn zhuāng jiǎn zhǐ yìn shàng kāi chū

zhǎn juǎn yǒu de xīn zòu

miǎn zāi zào wēi zhú máo