题刘潜夫诗什并以将行拼音

题刘潜夫诗什并以将行朗读

liú qián shī shén bìng jiāng xíng - - shì

lái nán yuè sān 稿 gǎo 穿 chuān jǐn zhū jǐn huā

jīng jiào zhù róng chuán wèi tuó kuā

lóng míng mǎn kōng zhōng yùn fèng zhòu dōu qiǎo hòu wa

xìn liú xùn wǎng píng jūn yīng de dāng háng jiā