刘孺人挽诗拼音

刘孺人挽诗朗读

liú rén wǎn shī - - shì

dāng nián shǒu féng jiā cóng gèng yōng yōng

xìng ān shàn xíng ér wèi míng yǒu zōng

wén shuō qīng jiàn lóng shǒu hái zhǎng yún fēng

āi qíng biàn huà zhōng liú líng xiāo jiàng rào sōng