谢李参政因送曹泸州寄简拼音

谢李参政因送曹泸州寄简朗读

xiè cān zhèng yīn sòng cáo zhōu jiǎn - - shì

shà yuán zhī gōng chù shǔ liáng shí

qiān nián guó táng shàng niàn qín mín

hèn guǎ wén kōng kuàng jīn xiāo jǐn yǒu shéi zhī

shuāng shuāng yàn xiāo xiāo yǐng 屿 tíng biān zhèng zháo chī