詹鲁山解元以寿母求诗拼音

詹鲁山解元以寿母求诗朗读

zhān shān jiè yuán 寿 shòu qiú shī - - shì

jiǔ shí rén yǒu zhuī huān jǐn tuó jīn

yóu xián ér zhuō jiǔ xíng shēn

zhǎ wèi chuí xùn shè xiān shǎng yīn

wéi zhōu huā wǎn xùn qián lín