寄题运使方公祠堂拼音

寄题运使方公祠堂朗读

yùn 使 shǐ fāng gōng táng - - shì

tóu cūn 宿 diàn ān jiān yán fàng jiǔ xīn quán quán

nán huāng zǒu biàn xiāo jǐng ǒu yáo quán

lìng míng gāo zàn lái zhòng jīng xíng chǔ

zhuī wǎng shì kōng xuàn rán bǎng shàng xīn qiáng

chuáng zhàng liú guān shū xīn suān

shén lái zhèng zhí zhī shú shén hái chóu guì hán

jiē lǐng mín wèi zhī yīn jūn shǐ bài lìng sǎng

cóng jīn xiāo chūn qiū shēng shǒu zhǎng