薛景石兄弟问诗于徐道晖请使行质以子钱畀之拼音

薛景石兄弟问诗于徐道晖请使行质以子钱畀之朗读

xuē jǐng shí xiōng wèn shī dào huī qǐng 使 shǐ xíng zhì zi qián zhī - - shì

dàn wán jiù shì yín biān zhū zǒu qián liú tōng

rèn de jiā shēng huó xīn lái lán diǎn huì shī qióng