郭伯山挽词拼音

郭伯山挽词朗读

guō shān wǎn - - shì

xiōng qióng jīng shí bǎi nián shú shàng liú chuī

jiǎng dēng cháng zhào kuī zuò tán xìng bàn hóng yuán jiǎn zhī

wèi zòu biān gōng míng zhǔ jiāng chéng jīng zhì rén bēi

wǎn jūn lǎo yīng xiān jǐn ān mái míng gèng hòu chuí