github

最新解决Github在国内访问特别慢的问题

国内访问github的速度一向知名的慢。。最近访问Github的时候,出现加载缓慢和样式残缺的问题,很是无语,

于是按照网上的教程,更改host,具体如下,改下就好多了。国外的服务器毕竟还是有点慢的


192.30.252.123 www.github.com


103.245.222.133 assets-cdn.github.com
185.31.18.133 avatars0.githubusercontent.com
185.31.19.133 avatars1.githubusercontent.com
151.101.36.133 raw.githubusercontent.com

关键词: github